Our customers say
Excellent
4.3 out of 5
Pristatymas į Lietuva
Pristatymas į:

Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB „Ovoko“ šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekia informuoti Jus apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Privatumo politikoje pateikiama informacija yra aktuali Jums naršant interneto svetainėje rrr.lt (toliau – interneto svetainė) ir naudojantis joje teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Interneto svetainėje tvarkomų duomenų valdytojas yra UAB „Ovoko“, Buveinės adresas: Žirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Vilnius, tel. +370 673 34330 , el. paštas: [email protected], juridinio asmens kodas: 304401253, PVM mokėtojo kodas: LT100010771516.

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Ovoko“ teikia tarpininkavimo paslaugas parduodama tretiesiems asmenims (pardavėjams) priklausančias prekes. UAB „Ovoko“ neatsako už asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir saugumą, kai pardavėjai Jūsų asmens duomenis tvarko jų nustatyta tvarka. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į asmenį, kurio prekę įsigyjate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes joje pateikiama svarbi informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises.

Patvirtiname, kad interneto svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos duomenų tvarkymo keliamą riziką atitinkančios techninės ir organizacinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto svetainė ir joje teikiamos paslaugos skirtos asmenims nuo 16 metų. Jaunesni nei 16 metų asmenys, prieš naudodamiesi interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, turi gauti tėvų ar kitų teisėtų atstovų leidimą (sutikimą).

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

Kad galėtumėte patogiau naudotis mūsų paslaugomis, registracijos interneto svetainėje ir vartotojo paskyros administravimo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir prisijungimo duomenis, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi interneto svetainės naudojimo sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Kad galėtume sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir ją vykdyti, informuoti Jus apie užsakymo vykdymo eigą, išrašyti sąskaitą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie užsakytas prekes, sąskaitos duomenis, pasirinktą prekių pristatymo būdą ir kitą informaciją apie sutarties vykdymą, mokėjimo informaciją, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei vykdant teisės aktų reikalavimus, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b, c punktais.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (siunčiant naujienlaiškius ir teikiant reklamą interneto svetainės lankytojams, teiraujantis nuomonės dėl prekių ir paslaugų) tvarkome elektroninio pašto adresą ir / arba telefono ryšio numerį, informaciją apie atliktus užsakymus, IP adresą, naršymo duomenis, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, ir siekiant teisėto Įmonės intereso, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu ir Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais yra galiojantis, jeigu jį davė asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų.

Kad galėtume atsakyti į užklausą kai susisiekiate su mumis per interneto svetainę, tvarkome vardą, kontaktinius duomenis, užklausos ir atsakymo turinį, IP adresą, kitą su paklausimu susijusią informaciją. Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Aptarnavimo kokybės užtikrinimo ir siekiant turėti komunikacijos, galinčios sukelti teisinių pasekmių, įrodymus įrašome pokalbius klientų aptarnavimui skirtais telefono ryšio numeriais, kurie skelbiami mūsų interneto svetainėse. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu bei siekiant teisėtų įmonės interesų objektyviai išspręsti ginčus su skambinančiais asmenimis, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, f punktais ir Elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi.

Įmonės veiklos viešinimo, reklamos tikslais galime tvarkyti ir skelbti savo interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose asmenų atvaizdus, atsiliepimus apie Įmonės veiklą, kitus asmens duomenis, kuriuos asmuo sutinka pateikti nurodytais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekiant analizuoti ir pagerinti svetainės veikimą bei naudojimąsi paslaugomis, rodyti reklaminius pranešimus UAB „Ovoko“ tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis UAB „Ovoko“ tvarko remdamasi sutikimu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

UAB „Ovoko“ gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu tai yra būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų UAB „Ovoko“ interesų apsaugos.

Kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, duomenų subjektas gali savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į UAB „Ovoko“ bet kuriais Privatumo politikoje nurodytais kontaktais, o kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – ir pasirinkdamas atitinkamus nustatymus vartotojo paskyroje arba paspausdamas atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške. Informuojame, jog sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

IŠ KUR GAUNAME ASMENS DUOMENIS

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate registruodamiesi interneto svetainėje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis, taip pat kurie yra generuojami Jums naudojantis interneto svetaine (prisijungimo data, laikas, aplankyti interneto svetinės puslapiai ir pan.). Renkami duomenys apima informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu. Asmens duomenis galime gauti ir iš trečiųjų šalių: mokėjimo paslaugų teikėjų – apie Jūsų atliktą mokėjimą; socialinių tinklų paslaugų teikėjų – kai jungiatės, pavyzdžiui, per savo paskyrą “Facebook”; kitų asmenų, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju gali būti apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcionalumų veikimas ar paslaugų teikimas (pvz., jei nepateiksite kontaktinių duomenų, negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą; nepateikus pirkimo-pardavimo sutarčiai būtinų duomenų, negalėsime sudaryti sutarties ir įvykdyti Jūsų užsakymo).

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

- jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
- Jūsų asmens duomenis perduodame mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
- kad galėtume tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą, Jūsų asmens duomenis perduodame pardavėjui, kurio prekę perkate.
- mokesčių administravimo, teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti arba sudaryti galimybę su jais susipažinti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (naujienlaiškių siuntimo, buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonės ir pan.). Paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko UAB „Ovoko“ vardu ir pagal jos nurodymus.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąsias valstybes už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Į trečiąsias valstybes asmens duomenis perduodame tiek, kiek būtina užtikrinti mūsų paslaugų teikimą, ir jei yra bent viena iš šių sąlygų:

- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio trečiojoje valstybėje;

- su duomenų gavėju yra sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, kuriomis užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės;

- kai asmens duomenis teikti būtina, kad būtų įvykdyta su Jumis sudaryta sutartis (pvz., prekė pristatyta nurodytu adresu), arba Jūsų prašymu ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti (t.y., taikant Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintą sąlygą).

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis saugome žemiau nurodytais terminais:

 • Vartotojo paskyros administravimo tikslu – 5 metus metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos;
 • Prekių pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų sutarčiai pasibaigus;
 • užklausų administravimo ir atsakymų į jas pateikimo tikslu – 2 metus nuo užklausos pateikimo dienos;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos arba kol atšauksite sutikimą arba pareikšite prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • aptarnavimo kokybės užtikrinimo ir siekiant turėti komunikacijos, galinčios sukelti teisinių padarinių, įrodymus (pokalbių telefonu įrašymas) – 1 mėnesį.
 • Įmonės veiklos viešinimo, reklamos tikslais - kol yra poreikis skelbti informaciją, jos aktualumą peržiūrint ne rečiau nei kartą per 2 metus, arba kol asmuo atšaukia sutikimą.

Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą UAB „Ovoko“ nustato teisės aktai.

KAIP UŽTIKRINAME ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Tvarkydamas asmens duomenis UAB „Ovoko“ įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Duomenų saugumo priemonės parenkamos atsižvelgiant į duomenų tvarkymo keliamą riziką.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi:

 • teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu (siekiant teisėto intereso), turi būti nurodytos su konkrečiu atveju susijusios priežastys.
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į UAB „Ovoko“ adresu Žirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected]. Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, Vilnius, LT-10312, www.vdai.lrv.lt) arba duomenų apsaugos priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba turint pasiūlymų, prašome susisiekti su UAB „Ovoko“ aukščiau nurodytais kontaktais.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, UAB „Ovoko“ turite pateikti prašymą bei patvirtinti tapatybę. Atkreipiame dėmesį, kad galite neteikti prašymo, jeigu yra galimybė teises įgyvendinti kitais būdais (pvz., ištaisant asmens duomenis Jūsų interneto svetainės vartotojo paskyroje, paspaudžiant atsisakymo nuorodą tiesioginės rinkodaros elektroniniame laiške, ir pan.). Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas gali patvirtinti šiais būdais:

 • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – jis turi būti teikiamas iš registracijos interneto svetainėje metu vartotojo nurodyto elektroninio pašto adreso arba turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • kai prašymas pateikiamas asmeniškai atvykus į UAB „Ovoko“ buveinę – pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • kai prašymas pateikiamas paštu – kartu pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu UAB „Ovoko“ kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, UAB „Ovoko“ gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti. Kreipiantis į UAB „Ovoko“, galima pateikti laisvos formos prašymą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, UAB „Ovoko“ pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavę prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos UAB „Ovoko“ informuos apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu UAB „Ovoko“ nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ PUSLAPYJE

Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių UAB „Ovoko“ nekontroliuoja. UAB „Ovoko“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naršote interneto svetainėje ir talpinantys informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo internete praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Svetainėje slapukai naudojami siekiant:

 • užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 • užtikrinti, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 • padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą;
 • rodyti reklaminius pranešimus.

Svetainėje naudojame techninius (būtinuosius) slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine. Rinkodaros slapukai naudojami tikslu rodyti reklaminius pranešimus.

Būtinuosius slapukus naudojame vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu, kitus – tik gavę interneto svetinės lankytojo sutikimą.

Slapukų pagalba yra tvarkomas IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Tam tikrais atvejais slapukus diegia bei jų pagalba surinktais duomenimis naudojasi trečiosios šalys. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus galima rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose. Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:


Interneto naršyklės nustatymus galima pakeisti taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti. Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės, kurias galima rasti jos žinyno meniu. Jeigu naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, galima rasti apsilankius www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Ovoko“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Jeigu susipažinus su privatumo politika, kilo klausimų, ar domina kita informacija apie UAB „Ovoko“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galima kreiptis į UAB „Ovoko“ aukščiau nurodytais kontaktais.